En dat foar in kat / En dat voor een kat

Uitverkocht
€ 19,50

Ate de Jong


“Ik bin Bonne. In kat. Ik fertel jim oer leave, mar ek oer wrede minsken dy’t ik yn myn njoggen libbens troffen haw. Oer Silke, myn grutte leafde. En oer Ate, myn bêste maat.
Ate frege oft ik meidwaan woe oan in aksje tsjin dieremishanneling. Fansels! Cat lives matter!
Mar as lyts jonkje hat Ate sels ek in rotstreek úthelle. Libbenslang hat hy dêr lêst fan. Earlik sein: ik snap dat net. Wêrom dogge minsken sa moeilik?”


“Ik ben Bonne. Een kat. Ik vertel jullie over lieve, maar ook over wrede mensen die ik in mijn negen levens ben tegengekomen. Over Silke, mijn grote liefde. En over Ate, mijn beste maat.
Ate vroeg of ik mee wilde doen aan een actie tegen dierenmishandeling. Natuurlijk! Cat lives matter!
Maar als klein jongetje heeft Ate zelf ook een rotstreek uitgehaald. Levenslang heeft hij daar last van.
Eerlijk gezegd: ik begrijp dat niet. Waarom doen mensen zo moeilijk?”

 

Ynbûn/gebonden, 192 siden/blz.  / ISBN 9789492457349