De lêste floed

€ 19,50

Durk van der Ploeg

Yn 1969 wurdt de Lauwerssee ôfsletten fan it Waad. Dit hat foar de húshâlding fan Tsjerk Vogel, dy’t dêr al jierren buorket en ploeteret mei it winnen fan lân, dramatyske gefolgen.
Heit wol dat Tunnes, de âldste soan, de buorkerij oernimt. Dy sjocht der gjin heil yn as de seeynham ôfsletten driget te wurden; wat lânwinning ûnmooglik makket. Hy kriget slim rûzje mei syn heit, en giet mei de Willem Barendsz nei de Súdlike IIssee foar de walfisk-fangst. Dêr ferdwynt Tunnes op mysterieuze wize fan it skip.
Arjen, de jongste soan rint, foar syn stúdzje, staazje by de ôfsluting fan de Lauwerssee en rekket by heit yn it ferdomboekje. As heit, jierren letter, yn ’e bernskens komt en help nedich hat, wurdt er in wike of wat troch de jongste soan fersoarge. In ûnderfining dy’t Arjen mei leafde, tagedienens, mar ek mei ûnbegryp, ûndergiet.

 

Lúkse paperback, 276 siden / ISBN 9789492457028

 

Oer de skriuwer

Durk van der Ploeg (Hoogkarspel, 1930). Wurke as redakteur. Debutearre as romanskriuwer yn 1968. Skreau romans, ferhalen, gedichten en essay’s. Dêrfoar waard him yn 2011 de Gysbert Japicxpriis takend. Fan him ferskynden ûnder oare de folgjende romans: De Jacht, Foarby it Boarkumer fjoer, It Himelsk Oerwurk, De kjeld fan it Noarden, De Belvedêre, Oer Atlantyske Djipten, De lêste floed, Wek yn ’e rivier en Het ebben van de laatste vloed.